• Minder onzekerheid en betere kwaliteit van leven

  De voordelen voor patiënten zijn met name: minder tijd kwijt aan taxiritten, minder onzekerheid en betere kwaliteit van leven. De voordelen voor zorgverzekeraars zijn: minder taxikosten en minder zorgkosten. De voordelen voor ziekenhuizen zijn: invulling geven aan JZOJP, minder ruimtebeslag intramuraal, minder personeelsrisico en instandhouding van behandelverantwoordelijkheid en DOT-vergoeding.

   

  Dialyse Service Nederland (DSN) is opgericht vanuit het ideaal om ziekenhuizen te ondersteunen bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek en daarmee hemodialyse te verzorgen zo dicht mogelijk in de thuisomgeving van mensen met chronische nierfalen. Hierin hebben wij de afgelopen jaren al ruimschoots ervaring opgedaan. Steeds belangrijk wordt het dat de zorgverlener en de patiënten echt samen beslissen. Dit vraagt om flexibiliteit in de inrichting van de geboden zorg. Behandeling (dicht)bij de patiënt vraagt veel organisatie en capaciteit. Deze capaciteit is binnen de huidige gezondheidszorg een steeds groter wordende uitdaging. Om die reden werkt DSN intensief samen met ervaren partners en andere zorgaanbieders.
  “Bundeling van krachten van zorgaanbieders is een voorwaarde om expertise, kwaliteit, de logistiek en de betaalbaarheid van thuisdialyse te blijven garanderen.” (Bron: Advies Taskforce Thuisdialyse)

   

  De stap naar extramurale dialyse heeft voor het ziekenhuis impact op een aantal zaken, zoals de intramurale capaciteit, het personeel en de dekking van vaste kosten. DSN kan ziekenhuizen bijstaan in hoe de transitie het beste vorm te geven.
  broken image

  Wat te doen bij onvrede of een klacht?

  Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Dialyse Service Nederland hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Omwille van de objectiviteit heeft Dialyse Service Nederland deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

   

  In zorgrelaties kan onvrede ontstaan, wat kan uitmonden in een officiële klacht. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is in het leven geroepen om klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De meeste problemen kunnen we gelukkig oplossen via een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie. Zij doen dan een bindende uitspraak over de zaak.

   

  Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.

   

  Wilt u een klacht indienen over Dialyse Service Nederand? Neem dan de volgende stappen:

  1) Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder

  2) Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel de cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. U kunt ook op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen. Op deze website vindt u ook een uitgebreide beschriivng van de spelregels die gelden bij het indienen van een klacht.